Mobiele Automonteur (f/m/x/d) full-time - French + Dutch + English speaking

Festanstellung, Vollzeit · Brüssel

Lesen Sie die Stellenbeschreibung in:
Join the ride!
Wij ondersteunen de hypergroei van MILES door onze organisatie en operationele activiteiten uit te voeren met de hoogste snelheid en kwaliteit. We zijn de operationele experts van MILES en zorgen voor een efficiënte en goede klantervaring.
 
Binnen de afdeling Claims, zal de Automonteur verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van prestaties in lijn met de strategie en het leveren van vlotte, uitstekende diensten met een hoge kwaliteit en efficiëntie. Je rol en verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzekeren dat onze operationele activiteiten effectief verlopen en resultaten opleveren die de groei van MILES ondersteunen.
Uw taken
 • Je controleert ons wagenpark in Brussel vanuit een technisch oogpunt.
 • Je voert reparaties uit (bv. lamp vervangen, bandenwissel) en doet technische check-ups zoals bandenspanning, olie- en waterpeil controles rechtstreeks op het voertuig.
 • Je zorgt ervoor dat de te repareren voertuigen, na ernstige schade of een ongeval, verplaatst worden naar de werkplaats. Je coördineert de ritten naar de werkplaats.
 • Je ondersteunt de documentatie met voor en na foto's van schade.
 • Je installeert zelfstandig technische innovaties en geeft feedback om het uitvoeringsproces te verbeteren.
Je sterke
 • Je hebt een technische opleiding gehad, idealiter als automobiel mechatronica technicus, of je hebt een grote passie voor het thema "carsharing | voertuigen". 
 • Je kent goed de weg in Brussel en hebt idealiter ervaring in een gelijkwaardige functie of in een autowerkplaats.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs klasse B.
 • Je bent zeer betrouwbaar, betrokken en hebt een grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Je bent een teamspeler en wilt samen met ons de stedelijke mobiliteit verbeteren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels.
 • Vermogen om in een snelle en evoluerende omgeving te functioneren.
 • Zelfverzekerde, charismatische en welbespraakte houding.
 • Het vermogen om zelfstandig en efficiënt te werken.
Geïnteresseerd? Geweldig! Solliciteer zo snel mogelijk want we spreken voortdurend met geschikte kandidaten. Vergeet niet je cv in het Engels (en/of Nederlands/Frans) toe te voegen en vertel in een paar zinnen over je motivatie om bij MILES te komen werken. 

Startdatum: Zo snel mogelijk.

MILES is een werkgever met gelijke kansen. We vieren diversiteit en zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve omgeving voor alle werknemers en kandidaten. Gelieve geen foto en leeftijd bij je sollicitatie te voegen.
Waarom ons?
⭐️ Bonussysteem: Ontvang een aantrekkelijk salaris en profiteer daar bovenop van performance-gerelateerde bonussen.
⭐️  Stadsmobiliteit: bij MILES geloven we in een gedeelde stadsmobiliteit, daarom ondersteunen we je met 200 MILES credits per maand.
⭐️ Hospitalisatieverzekering: jouw welzijn is voor ons het allerbelangrijkste. Om je gemoedsrust te verzekeren, helpen we je met een hospitalisatieverzekering die je financiële bescherming en steun biedt in moeilijke tijden.
⭐️ Bedrijfspensioenregeling: we hechten waarde aan je veiligheid en stabiliteit op de lange termijn en daarom geven we je een bedrijfspensioenregeling.
⭐️ Technologie: we garanderen de meest effectieve werkkwaliteit en geven daarvoor moderne smartphones aan onze collega's.
⭐️ Onkostenvergoeding: als niet-sedentaire werknemer profiteer je van de terugbetaling van al je onkosten.
Over ons
Bij MILES hechten we waarde aan diversiteit en gelijkwaardigheid en bevorderen we een inclusieve werksfeer, waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van genderidentiteit, religie, huidskleur, oorsprong, nationaliteit, invaliditeit, leeftijdsgroep, of welke factor dan ook. Een eerlijke en respectvolle communicatie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. We ondersteunen deze woorden met concrete daden, door maatregelen te nemen om te helpen bij de voorlichting en het bevorderen van het bewustzijn binnen onze organisatie.

Onze visie bij MILES

MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE


MILES Mobility is de grootste carsharing provider in Duitsland en heeft een transparante, vernieuwende en stress-vrije factureringsmethode; we factureren op basis van #milesnotminutes.
We bieden carsharing aan op basis van kilometers, delen van bestelwagens (vansharing) en we bieden tarieven voor flexibel dagverhuur aan - allemaal zonder vaste standplaats. 
MILES gelooft in een wereld waar mobiliteit gedeeld, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen. We willen een alternatief creëren voor het bezitten van privé-auto’s. Ons doel is om deel uit te maken van de persoonlijke mobiliteitsmix en om het leven in de stad te verbeteren. We werken op basis van cijfers, gegevens en feiten. Aan de hand hiervan nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze huidige status en onze doelstellingen voor de toekomst.
Momenteel zijn wij actief in Berlijn, Potsdam, Hamburg, München, Keulen, Düsseldorf, Stuttgart, Bonn, Augsburg en Duisburg. 
Join the ride!

We are supporting MILES hyper-growth by enabling our organization and operations to move with the highest speed and quality. We are MILES operational experts, driving efficiency and customer experience across our organization.
We are expanding our fleet and therefore we are looking for you to join us in Brussels as a


Automotive Mechanic (f/m/x/d) - English/Dutch/French

Your Mission

Within Claims, the Automotive Mechanic will be responsible for ensuring performance in line with the strategy and delivering lean, excellent services with high quality and efficiency. Your role and responsibilities will include but not be limited to ensuring that our operations run effectively, delivering results that support MILES growth.

 • You will monitor our fleet in Brussels from a technical point of view.
 • You will carry out repairs (e.g. lamp replacement, tire change), technical check-ups such as tire pressure, oil and water level checks directly on the vehicles.
 • You take care of the disposition of repair and accident vehicles and coordinate the trips to the workshop.
 • You support the documentation with before and after pictures of damages.
 • You install technical innovations independently and provide feedback to improve the implementation process.

Your strenghts
 • You have a technical education, ideally as an automotive mechatronics technician, or you have a great passion for the topic of "car sharing | vehicles". 
 • You know your way around in Brussels very well and ideally have experience in a similar position or in a car workshop.
 • You are in possession of a valid class B driver's license.
 • You are very reliable, committed and have a high degree of personal responsibility.
 • You are a team player and want to improve urban mobility with us.
 • Excellent verbal and written communication skills in Dutch, French and English.
 • Ability to thrive in a fast-paced and evolving environment.
 • Confident, charismatic and eloquent demeanor.
 • Ability to work independently and efficiently. 
Interested? Great!!! Apply as soon as possible because we are constantly talking to suitable candidates. Don't forget to add your resume in English (and/or Dutch/French) and tell in a few sentences about your motivation to join MILES. 

Starting date: As soon as possible.

MILES is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees and candidates. Please do not include a photo and age with your application.
Why MILES?
⭐️ Bonus Scheme: Receive an attractive salary and additionally, take advantage of monthly performance-based boni.
⭐️ Urban Mobility: At MILES, we believe in shared urban mobility, which is why we want to support you with 200 Miles credits monthly.
⭐️ Hospitalization Insurance: Your well-being is of the utmost importance to us. To ensure your peace of mind, we help with a hospitalization insurance coverage, offering you financial protection and support during challenging times.
⭐️ Occupational Pension Plan: We value your long-term security and stability and therefore provide to you an occupational pension plan.
⭐️ Technology: We want to ensure the most effective work quality for our co-workers and therefore offer modern phones.
⭐️ Cost Reimbursement: Enjoy as a non-sedentary employee the benefit of a lump-sum reimbursement of costs.
About us
At MILES, we embrace diversity and equality by fostering an inclusive environment that does not discriminate based on gender identity, religion, skin color, origin, nationality, disability, age group, or any other factor. We believe that fair and respectful interactions with one another are intrinsic to our culture. Moreover, we recognize the importance of backing our words with concrete actions. As part of our ongoing commitment, we are actively implementing measures to promote education and raise awareness within our organization.

Our vision at MILES:
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

We are the largest car-sharing provider in Germany and also a provider of car subscriptions since the end of 2022. 
At MILES, we believe in a world where mobility is shared, sustainable and accessible to all. With our offer, we create an alternative to private car ownership, reduce the number of vehicles on the roads and have a positive impact on urban life.
 
We are active in Germany and Belgium with our car sharing services. You can find us in the following cities: Berlin, Potsdam, Hamburg, Munich, Cologne, Düsseldorf, Bonn, Duisburg, Stuttgart, Augsburg, Ghent, Antwerpen and Brussels. MILES subscription is available all over Germany. 
 
Don't have a MILES account yet? With the code: JOINUS15 you will now receive 15€ starting credit when you register for the first time. Enjoy the ride!
Join the ride!
Nous soutenons l'hypercroissance de MILES en permettant à notre organisation et à nos opérations d'évoluer avec la plus grande rapidité et qualité. Nous sommes les expert.e.s opérationnel.le.s de MILES, en favorisant l'efficacité et l'expérience client dans toute notre organisation. 
 
Au sein du service de Claims, le/la mécanicien.ne automobile sera chargé.e d'assurer une performance conforme à la stratégie et de fournir des services allégés et excellents avec une qualité et une efficacité élevées. Ton rôle et tes responsabilités consisteront, sans s'y limiter, à veiller à ce que nos opérations se déroulent efficacement, en fournissant des résultats qui soutiennent la croissance de MILES.
Vos tâches
 • Tu surveilles notre flotte à bruxelles d'un point de vue technique.
 • Tu effectues les réparations (par exemple, le remplacement des lampes, le changement des pneus), les contrôles techniques tels que la pression des pneus, la vérification de l'huile et du niveau d'eau directement sur place.
 • Tu t'occupes de la disposition des véhicules en réparation et accidentés et coordonnes les trajets vers l'atelier.
 • Tu étayes la documentation avec des photos avant et après les dommages.
 • Tu installes les innovations techniques de manière autonome et fournis un retour d'information pour améliorer le processus de mise en œuvre.
Tes forces
 • Tu as une formation technique, idéalement en tant que mécatronicien.ne automobile, ou tu as une grande passion pour la mécanique
 • Tu connais très bien les environs de bruxelles et as idéalement de l'expérience dans une fonction similaire ou dans un atelier automobile.
 • Tu es en possession d'un permis de conduire de classe B valide.
 • Tu es très fiable, engagé.e et as un haut degré de responsabilité personnelle.
 • Tu as l'esprit d'équipe et souhaite l'amélioration de la mobilité urbaine avec nous.
 • Tu as d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en néerlandais, français et en anglais.
 • Tu es capable de t’épanouir dans un environnement en constante évolution.
 • Tu as un comportement confiant, charismatique et éloquent.
 • Tu es capable de travailler de manière indépendante et efficace.
Tu es intéressé.e ? Excellent ! Postule dès que possible car nous échangeons continuellement avec les candidat.e.s. N'oublie pas d'inclure votre curriculum vitae en anglais (ou/et en français/néerlandais) et quelques mots sur les raisons pour lesquelles tu veux rejoindre MILES. 

Date de début : Dès que possible

MILES est un employeur qui respecte l'égalité des chances. Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employé.e.s et candidat.e.s. C’est pourquoi nous demandons un CV sans photo ni mention de l’âge.
Pourquoi nous?
⭐️ Primes : Profitez d'un salaire attractif et, par ailleurs, de primes mensuelles basées sur les performances.
⭐️ Mobilité : Chez MILES, on croit en une mobilité urbaine partagée. C'est pourquoi nous vous soutenons avec 200 crédits Miles par mois.
⭐️ Assurance hospitalisation : Pour nous, votre bien-être est essentiel. Afin de vous garantir une tranquillité d'esprit, nous vous aidons en vous offrant une assurance hospitalisation. Vous bénéficiez ainsi d'une protection financière et d'un soutien dans les moments difficiles.
⭐️ Plan de retraite entreprise : Nous attachons de l'importance à votre sécurité et à votre stabilité à long terme et c'est pourquoi nous vous proposons un régime de retraite professionnelle.
⭐️ Technologie : Nous voulons vous assurer la meilleure qualité de travail possible et c'est pourquoi nous proposons des smartphones derniers cris.
⭐️ Prise en charge des frais : Profitez d'un remboursement de vos dépenses en tant qu'employé non sédentaire (sur la base d'un calcul forfaitaire).
À propos de nous
Chez MILES, nous favorisons la diversité et l'égalité en encourageant un environnement inclusif. Nous ne faisons pas de discrimination sur l'identité de genre, la religion, la couleur de peau, l'origine, la nationalité, le handicap, l'âge ou autre facteur. Nous estimons que les interactions justes et respectueuses constituent une composante essentielle à notre culture d'entreprise. En outre, nous reconnaissons l'importance d'accompagner notre discours d'actions concrètes. Dans le cadre de notre engagement, nous mettons en œuvre des initiatives destinées à renforcer la sensibilisation au sein de notre groupe.

Notre vision chez MILES
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

MILES Mobility est le plus grand fournisseur de Carsharing en Allemagne et suit un modèle de facturation transparent, innovant et sans stress, car nous facturons par #milesnotminutes. 
Notre offre comprend l'autopartage au kilomètre, l'autopartage de camionnette et des tarifs pour des locations journalières flexibles - le tout disponible dans un système de libre service.
MILES croit en un monde où la mobilité est partagée, durable et accessible à tou.te.s, et son offre crée une alternative à la propriété d'une voiture privée. L'objectif est de faire partie du mix de mobilité personnelle et d'améliorer la vie urbaine. Les données sont notre source de vérité : nous travaillons sur la base de chiffres, de données et de faits. C'est ainsi que nous prenons nos décisions et que nous donnons à tou.te.s les employé.e.s la transparence sur notre situation actuelle et nos objectifs futurs.
Nous sommes présent.e.s à Berlin, Potsdam, Hambourg, Munich, Cologne, Dusseldorf, Stuttgart, Bonn, Augsbourg et Duisburg !
Wir freuen uns auf dich!
Wir freuen uns über dein Interesse an MILES Mobility GmbH. Bitte fülle das folgende kurze Formular aus. Solltest Du Schwierigkeiten mit dem Upload deiner Daten haben, wende dich gerne per Email an jobs@miles-mobility.com.

Schick uns deinen Lebenslauf inklusive deiner Kontaktdaten und Sprachkenntnisse.

Per Klick mehrere Dateien auswählen oder Drag-and-drop verwenden
Per Klick mehrere Dateien auswählen oder Drag-and-drop verwenden

Dokument wird hochgeladen. Bitte warten Sie.
Fügen Sie alle erforderlichen (mit einem * gekennzeichneten) Angaben hinzu, um Ihre Bewerbung abzusenden.