Customer Care Specialist (v/m/x) - (Engels + Nederlandstalig)

Permanent employee, Full-time · Brüssel

Read job description in:
Join the ride!

Wij breiden ons wagenpark uit naar België en dat betekent natuurlijk ook dat wij onze klanten lokaal willen ondersteunen. Daarom zijn wij op zoek naar jou om ons Customer Care Team op te bouwen en te versterken als

  Customer Care Specialist (v/m/x) - (Engels + Nederlandstalig)

Uw taken
 • Je helpt onze klanten uit lastige situaties door hen van dienst te zijn op alle aspecten van: verkeersboetes, fraude, en betalingsvragen.
 • Je bereidt fraudedossiers zorgvuldig voor en houdt ze up-to-date voor de vervolging van eventuele lopende zaken.
 • Als onderdeel van je onderzoek, analyseer je hoe de gebeurtenissen en gevallen in de eerste plaats zijn ontstaan.
 • Je zoekt proactief naar oplossingen om fraude te voorkomen. Je deelt je bevindingen met het team en je leidinggevende om proces- en systeemverbeteringen door te voeren. 
 • Je specialiseert je in factuur gerelateerde onderwerpen, inclusief incasso behandeling, en je bent hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen het team.
 • Je bent erg oplossingsgericht en en je vindt het leuk om advies te geven aan onze klanten.
 • Je verdiept je in de uitdagingen van onze klanten en benadert ook bijzondere gevallen oplossingsgericht.
 • Je voelt je op je gemak bij het afhandelen van e-mails, bij het omgaan met autoriteiten en externe dienstverleners en bij escalerende klanten.
 • Je helpt de positieve sfeer in ons customer care team te houden met veel teamspirit en werkplezier.  
 • Je kan onze klanten gemakkelijk ondersteunen via social media kanalen, omdat je een goed begrip en communicatieve vaardigheden hebt voor publieke communicatie.
Waarom ons?
 • Onze visie is: MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE. Wij werken elke dag om deze visie te verwezenlijken en elk van ons draagt daar toe bij.
 • We hebben allemaal hetzelfde doel: MILES groot en succesvol maken en je voelt deze spirit vanaf de eerste seconde.
 • We houden van ons merk: MILES goodies zijn welkome accessoires en zien er gewoon goed uit bij iedereen.
 • Je zult snel beseffen wat "High Impact" betekent in ons bedrijf: Je kunt snel veel verantwoordelijkheid dragen, je ideeën inbrengen en genieten van de openheid van alle collega's. Je kunt processen kritisch ter discussie stellen en zo bijdragen aan het verder brengen van MILES en aan jouw verdere ontwikkeling.
 • Data is onze bron van waarheid: Wij werken op basis van cijfers, data en feiten. Zo nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze status quo en onze ontwikkelingsdoelstellingen.
 • We zijn carsharing met extra veel ♥. Bij MILES wordt een deel van onze omzet geïnvesteerd in regionale en sociale projecten, omdat we ons actief inzetten voor het welzijn van onze samenleving en onze omgeving #milescharity.
 • Feedback en ontwikkeling: onze interne blog bevat veel inspiratie over een breed scala aan onderwerpen. Ons HR- en Leadership-team zal je ondersteunen om jezelf, je vaardigheden en je sterke punten verder te ontwikkelen.

Uw profiel
 • Je hebt al relevante ervaring opgedaan binnen customer care. 
 • Je bent heel communicatief en hebt uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. 
 • Je houdt het hoofd koel, zelfs in erg stressvolle situaties, en je bent in staat omonze klanten flexibel en competent te adviseren en ondersteuning te bieden.
 • Bij voorkeur ben je al bekend met het gebruik van customer service software.
 • Moedertaal Nederlands is vereist, zeer goed Engels is wenselijk en elke andere taal is een pluspunt.
Over ons
Onze visie bij MILES

MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

MILES Mobility is de grootste carsharing provider in Duitsland en heeft een transparante, vernieuwende en stress-vrije factureringsmethode; we factureren op basis van #milesnotminutes.
We bieden carsharing aan op basis van kilometers, delen van bestelwagens (vansharing) en we bieden tarieven voor flexibel dagverhuur aan - allemaal zonder vaste standplaats. 
MILES gelooft in een wereld waar mobiliteit gedeeld, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen. We willen een alternatief creëren voor het bezitten van privé-auto’s. Ons doel is om deel uit te maken van de persoonlijke mobiliteitsmix en om het leven in de stad te verbeteren. We werken op basis van cijfers, gegevens en feiten. Aan de hand hiervan nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze huidige status en onze doelstellingen voor de toekomst.
Momenteel zijn wij actief in Berlijn, Potsdam, Hamburg, München, Keulen, Düsseldorf, Bonn en Duisburg.
Join the ride!
We are expanding our fleet (to Belgium) and this of course means that we take care of our customers locally. Therefore we are looking for you to build up and strengthen our Customer Care Team as

 Customer Care Specialist (w/m/x) - (English + Dutch speaking)
 
Your Mission
 • You help our clients get out of tricky situations by serving them on all aspects of: traffic fines, fraud, and payment inquiries
 • You will carefully prepare and maintain fraud case files for the prosecution of any pending cases
 • As part of your research, you analyze how the incidents occurred in the first place
 • You proactively find solutions to prevent fraud and share your findings with the team and your lead to drive process and system improvements
 • You will specialize in invoice related topics including debt collection handling and will be the first point of contact in the team.
 • You are a real problem solver and you enjoy giving advice to our customers.
 • You are deeply engaged in the challenges of our customers and also approach special cases in a solution-oriented way.
 • You are comfortable handling e-mails, dealing with authorities, external service providers and escalating customers.
 • You keep the positive atmosphere in our customer care team constant with a lot of fun at work and team spirit.
 • You can easily support our customers via social media channels, because you have a good understanding and communicative skills for public communication.
Why MILES?
 • Our vision is: MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE. We work every day to make this vision a reality and everyone contributes a little bit.
 • We all have the same goal: to make MILES great and successful, and you can feel this spirit from the very first second.
 • We love our brand: MILES goodies are welcome accessories and simply look good on everyone.
 • You will quickly realize what “High Impact” means at our company: You can quickly take on a lot of responsibility, contribute your ideas and enjoy the openness of all colleagues. You can critically question processes and thus contribute to bringing MILES forward and to your further development.
 • Data is our source of truth: We work based on numbers, data and facts. This is how we make our decisions and give all employees transparency about our status quo and our development goals.
 • We are car sharing with extra ♥. At MILES, part of the revenue is invested in regional and social projects, as we are actively committed to the well-being of our society and environment #milescharity
 • Feedback and development: Our internal blog contains a lot of inspiration on various topics. Our HR and Leadership team support you in developing yourself, your competencies and your strengths.
Your Profile
 • You have already gained some relevant experience in the field of customer care in the past
 • You are very communicative and have good interpersonal skills
 • You keep a calm mind even in stressful situations and are able to provide our customers with flexible and competent advice and support.
 • Preferably, you are already familiar with the use of customer service software.
 • Native level Dutch are required, very good English is desirable and any other language is a plus
About us
Our vision at MILES:
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

MILES Mobility is the largest independent car sharing provider in Germany and charges by the driven kilometer, not by the minute. Its offering includes kilometer-based car sharing, van sharing and rates for flexible daily rentals - all available in a stationless free-floating system.
MILES believes in a world where mobility is shared, sustainable, and accessible to everyone, and its offering creates an alternative to private car ownership. The goal is to be part of the personal mobility mix and improve urban life.
In total MILES is active in 8 cities, in particular Berlin, Potsdam, Hamburg, Munich, Cologne, Dusseldorf, Bonn and Duisburg.

​You don't have a MILES account yet? With the code JOINUS15 you will receive 15€ starting credit for your new registration now. Enjoy the ride!
Your application
We appreciate your interest in MILES Mobility GmbH. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at jobs@miles-mobility.com

Please upload your CV  (in total max. 20 MB).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.