Jobstudent Cleaning Carsharing (v/m/x)

Working Student, Part-time · Gent

Read job description in:
Join the ride!

Voor ons wagenpark in Gent zijn we op zoek naar jou als


Jobstudent Cleaning Carsharing (v/m/x)

Uw taken
 • Je rijdt met onze voertuigen naar de dichtstbijzijnde carwash of wast het voertuig direct ter plaatse. Zo zorg je voor een stralend uiterlijk in de stad. 
 • Je stofzuigt het interieur, verwijdert verpakkingsresten zoals koffiebekers en zorgt ervoor dat de ramen en schappen proper zijn. 
 • Je ondersteunt de dispositie en brengt de propere voertuigen naar een van de hotspots in Gent.
Uw profiel
 • Je vindt vlot je weg in Gent en hebt idealiter ervaring op het gebied van schoonmaak, bv. als schoonmaker van gebouwen of auto's.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs klasse B.
 • Je bent zeer betrouwbaar, geëngageerd en je hebt een groot persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Punctualiteit is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je bent flexibel met betrekking tot ploeg-  en weekenddiensten.
 • Je bent een geregistreerde student (idealiter met nog minstens 1 jaar).
 • Je spreekt vloeiend Frans/Nederlands - Engels is een grote plus.
Waarom ons?
 • Vergoeding - Ontvang een aantrekkelijk salaris en verzekeringsplan plus MILES voordelen: Wij bieden je een brede waaier aan voordelen aan die je kan aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeur. 
 • Extra’s - MILES Goodies en Merch.
 • Diversiteit & Community - Werk met getalenteerde mensen uit meer dan 23 verschillende landen. Met onze diversiteit aan vaardigheden, perspectieven en achtergronden, kunnen we creëren en innoveren als geen ander.
 • Leer- en ontwikkelingsgerichte omgeving met de nadruk op kennisdeling en training. 
 • Het vaste basisuurloon is een vaste €14,58.
 • Studie komt op de eerste plaats: Onze flexibele werkschema’s stellen je in staat om je studie en je job in balans te houden.
 • Onze visie is: MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE. Wij werken elke dag om deze visie te verwezenlijken en elk van ons draagt daar toe bij.
 • We hebben allemaal hetzelfde doel: MILES groot en succesvol maken en je voelt deze spirit vanaf de eerste seconde.
 • Je zult snel merken wat "high impact" betekent: Je kan snel veel verantwoordelijkheid opnemen, je ideeën inbrengen en genieten van de open-minded collega's. Je kunt processen kritisch ter discussie stellen en bijdragen aan de groei van MILES en aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Data is onze bron van waarheid: Wij werken op basis van cijfers, data en feiten. Zo nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze status quo en onze ontwikkelingsdoelstellingen.
 • We zijn carsharing met extra veel ♥. Bij MILES wordt een deel van onze omzet geïnvesteerd in regionale en sociale projecten, omdat we ons actief inzetten voor het welzijn van onze samenleving en onze omgeving #milescharity.
 • Feedback en ontwikkeling: onze interne blog bevat veel inspiratie over een breed scala aan onderwerpen. Ons HR- en Leadership-team zal je ondersteunen om jezelf, je vaardigheden en je sterke punten verder te ontwikkelen.
Over ons
Onze visie bij MILES

MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

MILES Mobility is de grootste carsharing provider in Duitsland en heeft een transparante, vernieuwende en stress-vrije factureringsmethode; we factureren op basis van #milesnotminutes.
We bieden carsharing aan op basis van kilometers, delen van bestelwagens (vansharing) en we bieden tarieven voor flexibel dagverhuur aan - allemaal zonder vaste standplaats. 
MILES gelooft in een wereld waar mobiliteit gedeeld, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen. We willen een alternatief creëren voor het bezitten van privé-auto’s. Ons doel is om deel uit te maken van de persoonlijke mobiliteitsmix en om het leven in de stad te verbeteren. We werken op basis van cijfers, gegevens en feiten. Aan de hand hiervan nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze huidige status en onze doelstellingen voor de toekomst.
Momenteel zijn wij actief in Berlijn, Potsdam, Hamburg, München, Keulen, Düsseldorf, Bonn en Duisburg.
Join the ride!

For our fleet in Ghent we are looking for you as a 


Working Student Cleaning Carsharing (f/m/x) in Ghent

Your Mission
 • You drive our cars to the nearest car wash or clean the vehicle directly on site and ensure a radiant appearance in the city
 • You vacuum the interior, remove leftover packaging such as coffee cups and ensure that the windows and shelves are clean.
 • You support the disposition and bring the clean cars to one of the hotspots in Ghent
Your Profile
 • You know your way around Ghent well and ideally have experience in the field of cleaning, e.g. as a building cleaner or a car cleaner
 • You have of a valid driving license class B
 • You are very reliable, committed and have a high degree of personal responsibility
 • Punctuality is a matter of course for you
 • You are flexible in terms of shift work and weekend duty
 • You are a registered student (ideally with at least 1 year left)
 • You speak French/Dutch fluently - English is a big plus
Why MILES?
 • Compensation - Receive an attractive salary and insurance plan plus MILES Benefits: We offer you a portfolio of different benefits that you can customize according to your preferences.
 • Perks - MILES Goodies and Merch
 • Diversity & Community - Work with talented people from 23+ different countries. With our diversity of skills, perspectives and backgrounds, we can create, innovate, and disrupt like no other.
 • Learning - Thrive in a learning and development focused environment with an emphasis on knowledge sharing and training. 
 • The fixed base hourly wage is a fixed €14,58
 • Study comes first: Our flexible time models allow you to balance your studies and your job.
 • Our vision is: MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE. We work every day to make this vision a reality and each of us contributes a little bit to it.
 • We all have the same goal: to make MILES great and successful and you will feel this spirit from the first second on.
 • You will quickly realize what "high impact" means: You can quickly take on a lot of responsibility, contribute your ideas and enjoy the open-mindedness of all colleagues. You can critically question processes and contribute to bringing MILES forward step by step and to your further development.
 • Data is our source of truth: We work based on numbers, data and facts. This is how we make our decisions and give all employees transparency about our status quo and our development goals.
 • We are car sharing with extra ♥. At MILES, a portion of our sales is invested in regional and social projects, as we are actively committed to the well-being of our society and environment #milescharity
 • Feedback and development: our internal blog contains a lot of inspiration on a wide variety of topics. Our HR and Leadership team will support you to develop yourself, your skills and your strengths.
About us
Our vision at MILES:
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

We are the largest car-sharing provider in Germany and also a provider of car subscriptions since the end of 2022. 
At MILES, we believe in a world where mobility is shared, sustainable and accessible to all. With our offer, we create an alternative to private car ownership, reduce the number of vehicles on the roads and have a positive impact on urban life.
 
We are active in Germany and Belgium with our car sharing services. You can find us in the following cities: Berlin, Potsdam, Hamburg, Munich, Cologne, Düsseldorf, Bonn, Duisburg, Ghent and Brussels. MILES subscription is available all over Germany. 
 
Don't have a MILES account yet? With the code: JOINUS15 you will now receive 15€ starting credit when you register for the first time. Enjoy the ride!
Join the ride!

Pour notre flotte à Gand, nous recherchons 


Étudiant.e salarié.e pour Nettoyage Carsharing (f/h/x) à Gand


Vos tâches
 • Tu conduis nos voitures à la station de lavage la plus proche ou tu nettoies le véhicule directement sur place et tu veilles à ce qu'il soit éclatant dans la ville.
 • Tu passes l'aspirateur à l'intérieur, tu enlèves les restes d'emballages tels que les tasses à café et tu veilles à ce que les vitres et les tablettes soient propres.
 • Tu soutiens la disposition et amènes les voitures propres à l'un des hotspots de Gand.
Ton profil
 • Tu te retrouves facilement à Gand et tu as idéalement de l’expérience dans le domaine du nettoyage, par exemple en tant que nettoyeur de bâtiments ou de voitures.
 • Tu as un permis de conduire valide de classe B.
 • Tu es très fiable, engagé.e et tu as un grand sens de responsabilité personnelle.
 • La ponctualité est une évidence pour toi.
 • Tu es flexible en ce qui concerne le travail en équipe et le travail le week-end.
 • Tu es un/une étudiant.e inscrit.e (idéalement avec encore au moins 1 an à faire)
 • Tu parles couramment le français/néerlandais - l'anglais est un atout majeur.
Pourquoi nous?
 • Rémunération - Reçois un salaire et un plan d'assurance attractifs, ainsi que des avantages MILES : Nous t’offrons un large choix de différents avantages que tu peux personnaliser en fonction de tes préférences personnelles. 
 • Avantages - Goodies et marchandises MILES
 • Diversité et communauté - Travaille avec des personnes talentueuses de plus de 23 pays différents. Grâce à la diversité de nos compétences, de nos perspectives et de nos origines, nous pouvons créer et innover comme personne d'autre.
 • Apprentissage - s'épanouir dans un environnement axé sur l'apprentissage et le développement, qui met l'accent sur le partage des connaissances et la formation. 
 • Le salaire horaire de base fixe est 14,58 €.
 • Tes études passent avant tout : nos horaires de travail sont flexibles et te permettent de concilier tes études et ton travail.
 • Notre vision est la suivante : MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE. Nous travaillons chaque jour pour faire de cette vision une réalité et chacun d'entre nous y contribue.
 • Nous avons tous le même objectif : faire de MILES une entreprise formidable et couronnée de succès et tu ressens cet esprit dès la première seconde.
 • Tu réaliseras rapidement ce que signifie "high impact" : tu peux rapidement assumer de nombreuses responsabilités, apporter tes idées et profiter de l'ouverture d'esprit de tous tes collègues. Tu peux remettre en question les processus et contribuer à la croissance de MILES et à ton développement personnel.
 • Les données sont notre source de vérité : nous travaillons sur la base de chiffres, de données et de faits. C'est ainsi que nous prenons nos décisions et que nous donnons à tous les employés la transparence sur notre statu quo et nos objectifs de développement.
 • Nous faisons du Carsharing avec un supplément ♥. Chez MILES, une partie de nos ventes est investie dans des projets régionaux et sociaux, car nous nous engageons activement pour le bien-être de notre société et de notre environnement #milescharity.
 • Feedback et développement : notre blog interne contient beaucoup d'inspiration sur des sujets très variés. Notre équipe RH et de direction t’aidera à te développer et à développer tes compétences et tes forces.
À propos de nous
Notre vision chez MILES
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

MILES Mobility est le plus grand fournisseur de Carsharing en Allemagne et suit un modèle de facturation transparent, innovant et sans stress, car nous facturons par #milesnotminutes. 
Notre offre comprend l'autopartage au kilomètre, l'autopartage de camionnette et des tarifs pour des locations journalières flexibles - le tout disponible dans un système de libre service.
MILES croit en un monde où la mobilité est partagée, durable et accessible à tou.te.s, et son offre crée une alternative à la propriété d'une voiture privée. L'objectif est de faire partie du mix de mobilité personnelle et d'améliorer la vie urbaine. Les données sont notre source de vérité : nous travaillons sur la base de chiffres, de données et de faits. C'est ainsi que nous prenons nos décisions et que nous donnons à tou.te.s les employé.e.s la transparence sur notre situation actuelle et nos objectifs futurs.
Nous sommes présent.e.s à Berlin, Potsdam, Hambourg, Munich, Cologne, Dusseldorf, Bonn et Duisburg !
Your application
We appreciate your interest in MILES Mobility GmbH. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at jobs@miles-mobility.com

Please upload your CV  (in total max. 20 MB).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.